Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии

декември 20, 2023

Наименование на проекта: BG-RRP-3.006-0078-C01 „ Изграждане на нови
фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии “

Наименование на процедурата: BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено
потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в
предприятията“

Цел на процедурата: Целта на проекта е изграждане на възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за
съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода към екосъобразна дейност на
компанията.

Очакван ефект: Ускоряване на прехода към климатична неутралност на дружеството чрез
подобряване на енергийната ефективност и независимост на предприятието.
Комбинирането на нови ВЕИ с локални съоръжения за съхранение на електрическа
енергия във фирма „АКСЕЛ ТРЕЙД 2009” ЕООД ще допринесе за увеличаване на
гъвкавостта не само в предприятието ни, но и в националната енергийна система
посредством развитие на нови съоръжения за съхранение, които да адресират
непостоянния характер на този тип енергия.

Резултат: Реализирането на инвестициите по настоящия проект ще подпомогне
изпълнението на целите на Енергийния съюз за сигурна, устойчива, конкурентоспособна и
икономически достъпна енергия. Ще се насърчи децентрализацията на системата за
доставка на електроенергия, като в същото време ще бъде избегнато разпределението на
разходите за нейното управление към дружеството. Инвестициите по проекта ще са
съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху
околната среда, допринасяйки за екологичния преход в дейността на дружеството.

Обща стойност: 1 960 910,00 лева, от които 980 455,00 лева безвъзмездно финансиране.
Краен получател: „АКСЕЛ ТРЕЙД 2009” ЕООД

Начало: 10.11.2023 г.

Край: 10.05.2025 г.

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз –
NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
„АКСЕЛ ТРЕЙД 2009” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
орган.“

Виж още

„Schneider Pellets” – Кое ни прави по-добри от всички останали?

КОЕ НИЕ ПРАВИ ПО-ДОБРИ ОТ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ? Ние, екипът на „Schneider Pellets”, имаме една основна цел – да бъдем сред водещите компании в бранша и за това предлагаме продукт с най-високо качество. Един от най-големите плюсове на отоплението на качествени пелети е, че при употребата им, замърсяването на въздуха намалява драстично. Нашият продукт има сертификат […]

от какво се правят пелетите

От какво се правят пелетите и защо е важно

Дървените пелети са не само енергийно ефективно, но и екологично приемливо решение за отопление на пелети и производство на енергия. Въпросът, от какво се правят пелетите, разкрива интересен процес, превръщащ дървесни отпадъци в компактен и енергийно наситен източник на топлина. В тази статия ние от SchneiderPellets ще ви обясним за използваните материали, както и за […]

Storage of pellets – how should we proceed?

Storage of pellets – Why is it important to understand? Pellet heating is becoming more and more popular these days due to the many advantages it offers such as high efficiency and long-term economy. However, it is important that if we choose this source of heat, we should familiarise ourselves with the basic rules for […]